Aanvullende Voorwaarden

Artikel 1 – Geldigheid
1-1 Voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten waarbij Goed licht en geluid op locatie werkzaamheden verricht
en/of waarbij Goed licht en geluid maatoplossingen realiseert, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1-2 Het niet voldoen aan gestelde project voorwaarden kan resulteren in meerwerk, echter nimmer in
minderwerk.

Artikel 2 – Algemeen
2-1 Werkzaamheden/installaties van derden die betrekking hebben op werkzaamheden Goed licht en geluid
dienen afgerond en operationeel te zijn voordat Goed licht en geluid met haar werkzaamheden start (o.a. E-installatie,
toneel Machinerie etc).
2-2 De ruimte dient schoon, stofvrij en vrij van obstakels gebruikt te kunnen worden.
2-3 Opdrachtgever of beslissingsbevoegde afgevaardigde hiervan dient gedurende de hele installatieperiode
bereikbaar te zijn (minimaal telefonisch).

Artikel 3 – Plaatsing/montage
3-1 Situatie op locatie dient overeen te komen met goedgekeurde tekeningen.
3-2 De aanbieding is exclusief het eventueel demonteren en/of verwijderen van de huidige installatie.
3-3 De aanbieding is exclusief het aanbrengen of aanpassen van plaatsingsoppervlakken of ophangpunten.
3-4 Indien het inhangen van armaturen onderdeel is van de opdracht dient de klant/adviseur een lichtplan aan te
leveren met posities van armaturen en wcd’s. Dit lichtplan dient uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
in het bezit van Goed licht en geluid te zijn. Armaturen die niet op een lichtplan staan worden als los
licht beschouwd en niet ingehangen.
3-5 De aanbieding is exclusief het stofvrij verpakken van geïnstalleerde componenten (tegen bouwstof).
3-6 Indien expliciet overeengekomen is dat Goed licht en geluid de armaturen afstelt volgens een lichtplan dient
de ruimte op ieder door Goed licht en geluid gewenst moment volledig verduistert te kunnen worden. Ook als dit
betekend dat derden dan hun werkzaamheden niet voort kunnen zetten.

Artikel 4 – E-installatie
4-1 Bekabeling dient ter plaatse van de te maken connecties op lengte aanwezig te zijn.
4-2 De aanbieding is exclusief het aanleggen van Ebekabeling, kabelgoten, leidingen etc.
4-3 De aanbieding is exclusief het verlengen of anderszins aanpassen van de bestaande bekabeling.
4-4 De aanbieding is exclusief aansluiten van litzes (bij bijvoorbeeld YMvKas kabel).
4-5 De aanbieding is exclusief het eventueel aanpassen van bestaande patch- of overzetkasten.

Artikel 5 – Hangende- en/of hijsinstallaties
5-1 Goed licht en geluid voorziet niet in ophangpunten voor hijsmiddelen of vast hangende installaties.
Ophangpunten en/of plafondconstructies dienen minimaal geschikt te zijn voor het veilig dragen van een last
gelijk aan het maximale draag-/hijsvermogen van de in te hangen hijsmiddelen vermeerderd met het eigen gewicht
van het hijsmiddel, met een minimum van 100kg per ophangpunt.
5-2 Ophangpunten dienen deugdelijk bevestigd en geborgd te zijn.
5-3 Ophangpunten dienen te voldoen aan alle ter plaatse geldende wet- en regelgeving.
5-4 Goed licht en geluid kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de sterkte van de plafond-/ophangconstructie
die door derden is voorzien.

Artikel 6 – Transport
6-1 De aanbieding is exclusief het verplaatsen van goederen via trappen.
6-2 Laad- en losplaats dient verhard en goed toegankelijk te zijn met een vrachtwagen.
6-3 Ondergrond waarover goederen verplaatst moeten worden dient geheel met een palletwagen bereden te
kunnen worden (hard en vrij van obstakels en hoogteverschillen).
6-4 Er dient parkeerruimte beschikbaar te zijn in de directe omgeving van de locatie.

Artikel 7 – (Op)levering
7-1 Opdrachtgever of beslissingsbevoegde afgevaardigde hiervan dient aanwezig te zijn om te leveren materialen
en diensten in ontvangst te nemen en af te tekenen.
7-2 Indien (werkzaamheden van) derden beletten dat de installatie getest kan worden zal er worden opgeleverd
zonder te testen. Het oplossen van gebreken die hierdoor niet boven water konden komen wordt gezien als meerwerk.

Artikel 8 – Planning
8-1 De opdrachtgever verplicht zich om Goed licht en geluid vroegtijdig op de hoogte te brengen als er
ontwikkelingen zijn die de voortgang van het project dreigen te vertragen. Kosten die voortvloeien uit vertraging
kunnen leiden tot meerwerk (kosten) en/of uitstel van het gehele project. Het project zal dan opnieuw in de planning
worden opgenomen.
8-2 Werkzaamheden kunnen gedurende het traject worden afgestemd, echter dienen minimaal 10 werkdagen
voor aanvang van de werkzaamheden de” nitief te worden vastgelegd.
8-3 Wachturen i.v.m. obstructie door derden worden separaat in rekening gebracht.
8-4 Goed licht en geluid dient in de gelegenheid gesteld te worden haar werkzaamheden in één aaneengesloten
periode af te ronden.
8-5 De locatie dient per werkdag minimaal 8 uur aaneengesloten beschikbaar te zijn voor werkzaamheden. 8-6
Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens reguliere werktijden op werkdagen van 8:30 tot 17:30.
Voor werkzaamheden buiten deze uren gelden afwijkende installatietarieven.

Artikel 9 – Hulpmiddelen
9-1 De aanbieding is exclusief de huur van (rol)steiger, hoogwerker of andere liften en hijs-/hefmiddelen.
9-2 Bij plafond montage dienen minimaal twee rolsteigers aanwezig te zien met een platform hoogte 2 mtr lager
dan de plafond-/montage hoogte, en een railing rond het platform van 1,2 mtr. De rolsteigers moeten opgebouwd
vrij kunnen bewegen in het gehele montagegebied, en dienen voorzien te zijn van een steigerkaart.

Artikel 10 – Betaling
10-1 In het geval van vooruitbetaling dient uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan de
betalingsverplichting te zijn voldaan. Het niet voldoen aan deze voorwaarde heeft uitstel van de werkzaamheden
met minimaal 5 werkdagen tot gevolg.
10-2 Wanneer de leverdatum door de opdrachtgever wordt verschoven naar een latere datum, en er is sprake van
een uitgestelde leverdatum, blijft de betaling van kracht op de geprognosticeerde datum. Goed licht en geluid zal
dan het eigendom van de goederen overdragen aan de opdrachtgever.

Artikel 11 Opdracht
11-1 Wij accepteren een opdracht als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. Offerte is akkoord en ondertekend door Goed licht en geluid ontvangen
b. Tekeningen zijn akkoord en ondertekend door Goed licht en geluid ontvangen
c. Betalingscondities zijn overeengekomen
d. Eerste aanbetaling is binnen op rekening Goed licht en geluid
11-2 Na acceptatie van de opdracht ontvangt u van Goed licht en geluid een opdrachtbevestiging.
Vanaf dat moment gaat de overeengekomen levertijd in.

Artikel 12 Levertijd
12-1 Bij Projectrealisatie dient rekening gehouden te worden met een levertijd van tenminste 8 weken na opdracht.

Artikel 13 Meer-/minderwerk
13-1 Meerwerk kleiner dan 10% van de totale aanneemsom wordt uitgevoerd zonder vooraf gaande toestemming.
13-2 Meerwerk groter dan 10% van de totale aanneemsom wordt overlegd met de opdrachtgever. Vertraging
door toestemming op meerwerk kan wederom resulteren in meerwerk.