Garantie Voorwaarden

1. Garantie op producten
Op alle producten van GLG zit standaard 1 jaar* garantie. Er zijn echter ook producten waarop levenslange garantie geldt of bij-voorbeeld producten met een garantietermijn van 2 of 3 jaar. Bij ieder van deze product zal dit ex-pliciet vermeld worden. In principe geldt voor alle producten een car-ry-in garantie. Mocht een product on-site of pick-up and return garan-tie hebben, dan staat dit expliciet vermeldt bij het product.
* Op de GLG Led armaturen is de Garantie opgedeeld in drie seg-menten.
Op de Ledbron geven wij een ga-rantie van 3 jaar, op de overige electronica 1 jaar. Garantie op mechanische onderdelen worden altijd eerst door onze technische dienst beoordeeld.
Binnen de gestelde garantieter-mijn mag u van de leverancier verwachten dat zij het juist functio-neren van uw product garandeert. Uiteraard geldt deze garantie alleen wanneer de producten worden gebruikt met inachtne-ming van de in de handleiding vermelde geboden en richtlijnen. Bovendien wordt er vanuit gegaan dat de producten in juiste regel-maat onderhoud krijgen en naar goed gebruik vervoerd en ingezet worden.
LET OP!: Veel producten uit het DGM assortiment zijn van sterk professionele aard. Dit wil zeggen dat de producten een bepaalde basiskennis van geldende wetten en regelgeving vereisen. Boven-dien verdienen veel producten een uitgebreide bestudering van de handleiding alvorens ze inge-zet kunnen worden. Het is dan ook absoluut essentieel om bij ieder product de handleiding zeer zorg-vuldig door te lezen alvorens tot gebruik of installatie over te gaan. Eventuele schade aan product of persoon voortvloeiend uit onvol-doende kennis van product en/of installatie en/of gebruik hiervan zijn volledig ter verantwoording van de gebruiker.

2. Garantieafhandeling
Wanneer een product binnen een jaar (of binnen ander gestelde garantietermijn) vanaf de factuur-datum defect gaat, kunt u aan-spraak maken op reparatie onder garantie. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. In principe geldt voor alle goederen een carry-in garantie en zijn kosten en risico van verzenden dus voor de klant. Goederen die binnen 7 dagen na ontvangst defect raken dient u tevens zelf op te sturen, echter vergoedt GLG de verzend-kosten. Eventuele reparaties of vervangende producten worden gratis retour aan u gezonden.
Bij het bellen met onze klanten-service is het verstandig om uw factuur bij de hand te houden. Een medewerker zal uw klacht opnemen en u een RMA-nummer toekennen. Aan de hand van dit nummer kunt u de status van uw reparatie opvragen en eventuele verdere correspondentie verrichten. GLG streeft ernaar om producten zo spoedig mogelijk te repareren of te vervangen.
Bij ontvangst van uw product wordt door onze technische dienst bekeken of de door u aangegeven klacht daadwerkelijk bestaat en welke reparatie noodzakelijk is. Mocht blijken dat het product niet defect is of buiten de garan-tietermijn is, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Houdt in dit geval rekening met eventuele onderzoekskosten.
3. Defect bij ontvangst
Indien u onverhoopt een product ontvangt dat bij aankomst defect is zullen wij het product nazien. Eventueel ruilen of de fout her-stellen. GLG behoudt zich het recht het defecte apparaat te repareren. Directe ruiling is geen vanzelfsprekendheid.

3. Defect bij ontvangst
Indien u onverhoopt een product ontvangt dat bij aankomst defect is zullen wij het product nazien. Eventueel ruilen of de fout her-stellen. GLG behoudt zich het recht het defecte apparaat te repareren. Directe ruiling is geen vanzelfsprekendheid.

4. Aansprakelijkheid
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op ieder recht, verplichting, aan-bieding, bestelling en overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing is, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Neder-lands recht van toepassing.
Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de ar-rondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.