Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en
leveringen van producten en/of diensten van GOED licht en Geluid gevestigd te Almelo (hierna: “GOED Licht
en Geluid”) en alle uitgevoerde of uit te voeren overeenkomsten die zijn gesloten met GOED Licht en Geluid.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” aangeduid, iedere (rechts)persoon die met
GOED Licht en Geluid in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door GOED
Licht en Geluid te leveren zaken en/of diensten.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “zaak” mede verstaan alle werkzaamheden en diensten die
verband houden met de levering van een zaak.
1.4 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen gelden niet eventuele algemene voorwaarden
van de opdrachtgever, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden.
1.5 Indien GOED Licht en Geluid en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van de opdrachtgever zijn overeengekomen, dan laat dit de toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden onverlet, behalve voor zover de bepalingen van deze algemene voorwaarden overduidelijk
strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. In dat geval prevaleren in zoverre de
algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
1.6 Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. Indien GOED
Licht en Geluid en de opdrachtgever een afwijking op of aanpassing van deze algemene voorwaarden overeenkomen,
dan geldt de afwijking en/of aanpassing slechts voor de overeenkomst met betrekking waartoe de
afwijking en/of aanpassing is overeengekomen, en niet voor andere of aanvullende overeenkomsten.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen van GOED Licht en Geluid, werknemers
van GOED Licht en Geluid of uitlatingen gedaan namens GOED Licht en Geluid, zijn geheel vrijblijvend. GOED
Licht en Geluid is in elk geval ook gerechtigd om haar aanbod in te trekken indien dit binnen 7 dagen na het
doen van dat aanbod niet schriftelijk door de opdrachtgever is aanvaard.
2.2 GOED Licht en Geluid is slechts gebonden indien een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten tussen
GOED Licht en Geluid en de opdrachtgever die door beide partijen is ondertekend, dan wel indien GOED Licht
en Geluid een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt naar de opdrachtgever.
2.3 De opdrachtbevestiging geldt als een correcte en complete weergave van de overeenkomst die is gesloten
tussen GOED Licht en Geluid en de opdrachtgever.
2.4 Indien er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten en tevens geen schriftelijke opdrachtbevestiging is
verstuurd, dan zullen partijen desondanks gebonden zijn indien GOED Licht en Geluid begint met de uitvoering
van de overeenkomst. De factuur zal in dat geval worden beschouwd als de bevestiging van de opdracht
van de opdrachtgever en als de correcte weergave van de overeenkomst tussen GOED Licht en Geluid en de
opdrachtgever.
2.5 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien de wijzigingen schriftelijk tussen
GOED Licht en Geluid en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Mededelingen, gegevens en opgaven
3.1 De mededelingen, gegevens in drukwerken (waaronder begrepen tekeningen en afbeeldingen) en opgaven
door GOED Licht en Geluid gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard dan ook, zijn vrijblijvend en voor
GOED Licht en Geluid nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 4 – Prijs
4.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, emballage en transportkosten.
4.2 GOED Licht en Geluid is bevoegd om de opgegeven of overeengekomen prijs aan te passen indien de kostprijs
van de elementen op basis waarvan de prijs is bepaald zijn gestegen. Deze elementen zijn onder andere,
maar niet limitatief: grondstoffen, onderdelen, elektriciteit en gas, producten die zijn verkregen van derden, salarissen,
sociale lasten en verzekeringspremies, door of vanwege (semi-)overheden opgelegde lasten (waaronder
begrepen in- of doorvoerrechten) of andere kostprijsbestanddelen (waaronder begrepen valutawijzigingen) en
lasten.

Artikel 5 – Facturen en betalingen
5.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen de
betalingstermijn de factuur voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling
vereist is. GOED Licht en Geluid is bevoegd alle deelleveringen afzonderlijk te factureren.
De opdrachtgever is bij gebreke van tijdige betaling vanaf de eerste verzuimdag automatisch de wettelijke handelsrente
van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd over het factuurbedrag. Alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten die door GOED Licht en Geluid moeten worden gemaakt om nakoming van de
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever af te dwingen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag
van EUR 50,–. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, is GOED
Licht en Geluid echter bevoegd de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen bij de
opdrachtgever.
5.2 De opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen
of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enig tegenvordering die hij mocht hebben of
meent te hebben op GOED Licht en Geluid, dan wel zijn betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk op te schorten.
5.3 GOED Licht en Geluid is bevoegd om op elk moment een vooruitbetaling te verlangen van de opdrachtgever,
dan wel elke vorm van zekerheid zoals, maar niet limitatief, pandrechten en bankgaranties.

Artikel 6 – Levering en levertijd
6.1 De levertijd vangt aan op de dag van de overeenkomst, dan wel de dag dat GOED Licht en Geluid beschikt
over alle voor de levering noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen,
etc., dan wel de dag van ontvangst door GOED Licht en Geluid van de vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling.
6.2 De opdrachtgever kan de zaken bij het bedrijf of magazijn van GOED Licht en Geluid of elke andere
door GOED Licht en Geluid aangewezen plaats ophalen, tenzij anders is overeengekomen.
6.3 De opdrachtgever verleent GOED Licht en Geluid bij voorbaat toestemming om de door GOED Licht en Geluid
geleverde zaken in gedeelten te leveren.
6.4 Overeengekomen levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van
6.5 Indien de opdrachtgever de zaken niet direct afneemt nadat hem is medegedeeld dat deze te zijner beschikking
staan komt de opslag daarvan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Transport
7.1Transportkosten zijn niet in de prijs begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien GOED Licht
en Geluid het transport van de goederen verzorgt, komt het transport voor rekening en risico van de opdrachtgever,
evenals alle verschuldigde vrachtkosten, belastingen en andere he” ngen, invoerrechten en alle overige
kosten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.
7.2 De kosten die zijn gerelateerd aan speci# eke eisen van de opdrachtgever met betrekking tot het transport van
de zaken, komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Derden
8.1 GOED Licht en Geluid is bevoegd om voor de uitvoering van de overeenkomst tussen GOED Licht en Geluid en
de opdrachtgever opdrachten te verstrekken aan derden.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van GOED Licht en Geluid tot aan het moment waarop alle
vorderingen van GOED Licht en Geluid op de opdrachtgever met betrekking daartoe volledig zijn voldaan.
9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd om de geleverde zaken te bezwaren met pandrechten, over te dragen of te
verwerken, tenzij dit nodig is voor de gewone bedrijfsuitvoering.

Artikel 10 – Garantie
10.1 Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt GOED Licht en Geluid ter zake van door
haar geleverde zaken een garantie aldus, dat in geval van gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij zijn
ontstaan binnen zes maanden na de levering, uitsluitend of als direct gevolg van een gebrekkige vervaardiging
van de zaak of gebruik van slecht(e) grondstoffen of materiaal, de betreffende zaken of onderdelen kosteloos
door GOED Licht en Geluid door nieuwe zullen worden vervangen. De opdrachtgever zal GOED Licht en Geluid
hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in de gelegenheid stellen. Kosten die ontstaan, doordat hieraan
niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten van onderzoek door GOED Licht
en Geluid naar vermeende gebreken komen ten laste van de opdrachtgever, indien geen gebrek aanwezig blijkt
te zijn waarvoor garantie is verleend.
10.2 De garantie van GOED Licht en Geluid geldt niet indien de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale
slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken of
indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de kwaliteit van de
toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde zaken of indien GOED Licht en Geluid in overleg met
de opdrachtgever gebruikte zaken levert.
10.3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- of importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts
de daarbij gestelde garantiebepalingen van deze derden. Op van derden betrokken onderdelen en/of zaken
wordt door GOED Licht en Geluid nooit meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.
10.4 In geval de opdrachtgever aan GOED Licht en Geluid grondstoffen of zaken ter bewerking verstrekt, wordt
alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerking. Deze garantie is
beperkt tot her verrichting van die bewerking, met overeenkomstige toepassing van het hiervoor bepaalde in dit
artikel 10 van de algemene voorwaarden.
10.5 GOED Licht en Geluid is nooit verplicht om haar garantieverplichtingen na te komen voor zover de kosten,
die daaruit voor haar voortvloeien, hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van zaken overeengekomen
prijs.
10.6 GOED Licht en Geluid is alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen
binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Reclame
11.1 De opdrachtgever dient de zaken na levering direct te (laten) controleren. De opdrachtgever mag geen
zaken retourneren zonder voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge toestemming van GOED Licht en Geluid.
11.2 Klachten over de geleverde zaken dienen door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen na levering
van de zaken te worden gemeld aan GOED Licht en Geluid, met vermelding van het eventueel bijbehorende
factuurnummer en ordernummer. De aard van het gebrek dient uit de schriftelijke klacht afdoende te blijken.
11.3 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan GOED
Licht en Geluid te worden gemeld.
11.4 Indien de opdrachtgever geen klachten heeft gemeld binnen de voornoemde periodes, zullen de geleverde
zaken en zullen de facturen worden aangemerkt als geaccepteerd en goedgekeurd. Klachten die gemeld worden
na de voornoemde periodes zullen niet in behandeling worden genomen.
11.5 Indien de opdrachtgever binnen de gestelde wettelijke termijngoederen wil retourneren worden de goederen
gecrediteerd met uitzondering van de gemaakte transportkosten. Deze zullen door de opdrachtgever voldaan
moeten worden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 GOED Licht en Geluid, haar bestuurders en ondergeschikten en derden die zij betrekt bij de totstandkoming
of uitvoering van de overeenkomst, zijn niet aansprakelijk voor enige schade voorvloeiende uit of verband houdende
met de overeenkomst en de (wijze van) uitvoering daarvan, welke opdrachtnemer of enige door deze bij
de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht de oorzaak.
12.2 GOED Licht en Geluid is nimmer aansprakelijk voor Indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade daaronder
begrepen.
12.3 Indien GOED Licht en Geluid ondanks het bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk mocht zijn,
kan zij slechts aansprakelijkheid dragen voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt,
tot het bedrag van de onder die verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering
overgaat, is GOED Licht en Geluid echter nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de
desbetreffende overeenkomst.
12.4 De opdrachtgever vrijwaart GOED Licht en Geluid hierbij voor alle eventuele vorderingen van derden voor
enige schade waarvoor GOED Licht en Geluid jegens de opdrachtgever geen aansprakelijkheid draagt, welke
schade verband houdt met door GOED Licht en Geluid geleverde zaken of verrichte diensten.
12.5 De in de artikelen 12.1 en 12.2 van deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen van de aansprakelijkheid
gelden niet zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van een bestuurder of bestuurders
van GOED Licht en Geluid zelf.

Artikel 13 – Ontbinding
13.1Alle vorderingen die GOED Licht en Geluid heeft, uit welke hoofde dan ook, op de opdrachtgever, worden
direct opeisbaar indien:
1) de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de op de opdrachtgever rustende verplichtingen
uit de overeenkomst met GOED Licht en Geluid of deze algemene voorwaarden en niet binnen zeven dagen
na ontvangst van een schriftelijke mededeling daartoe alsnog aan haar verplichtingen voldoet.
2) de opdrachtgever een aanvraag heeft gedaan tot surseance van betaling;
3) de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of is ontbonden;
iv) de opdrachtgever als rechtspersoon geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, wordt ontbonden of geliquideerd;
4) op de goederen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd.
13.2 In de voornoemde gevallen is de opdrachtgever op grond van deze algemene voorwaarden direct en automatisch
in verzuim. GOED Licht en Geluid heeft het recht om in de voornoemde situaties de overeenkomsten tussen
de opdrachtgever en GOED Licht en Geluid direct, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling
is vereist, te ontbinden.
13.3 Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden, heeft GOED Licht en Geluid het recht op vergoeding
door de opdrachtgever van alle door GOED Licht en Geluid geleden schaden, kosten, rente en dergelijke, welke
voortvloeien uit de ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 14 – Overmacht
14.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden verstaan: omstandigheden die de (tijdige) nakoming van de
verbintenis verhinderen en die niet aan GOED Licht en Geluid zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere,
maar niet limitatief, worden begrepen: wijzigingen in wet- en regelgeving, ziekte van het personeel, natuurrampen,
oorlog, openbare ordeverstoringen, uitvallen van machines en/of storingen en het niet kunnen inkopen van
de benodigde grondstoffen, halffabrikaten, apparatuur, brandstof of transport, een en ander zowel indien deze
voorkomen bij zowel GOED Licht en Geluid als bij toeleveranciers.
14.2 Indien GOED Licht en Geluid door overmacht wordt verhinderd om de verbintenissen die voortvloeien uit de
overeenkomst na te komen, heeft GOED Licht en Geluid het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
14.3 GOED Licht en Geluid is niet schadeplichtig jegens de opdrachtgever wegens vertraging van de uitvoering
van de overeenkomst dan wel de niet uitvoering van de overeenkomst.
14.4 GOED Licht en Geluid zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de oorzaak van de overmacht
weg te nemen.
14.5 Indien GOED Licht en Geluid bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 15 – Conversie
15.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige
bepalingen onverkort in stand. Partijen zullen dan een nieuwe bepaling overeenkomen die in de plaatst treedt
van de ongeldige bepaling. De nieuwe bepaling moet, gelet op de bedoeling van partijen, qua strekking zoveel
mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepaling.

Artikel 16 – Geschillen en toepasselijk recht
16.1 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen GOED Licht en Geluid en de opdrachtgever is uitsluitend
(intern) Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van enig eenvormig internationaal recht of enig
verdragsrecht, enige EG-Verordening of EG-Richtlijn daaronder begrepen, dat krachtens het toepasselijke Nederlandse
recht van toepassing zou (kunnen) zijn.
16.2 Indien GOED Licht en Geluid en de opdrachtgever geschillen die voortvloeien uit of verband houden met
overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen GOED Licht en Geluid en de opdrachtgever niet in der minne kunnen
regelen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Almelo. GOED
Licht en Geluid is echter gerechtigd een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van het arrondissement
van de woonplaats van de opdrachtgever.
16.3 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet dat GOED Licht en Geluid en de opdrachtgever in gezamenlijk
overleg kunnen besluiten om een geschil te laten beslechten door mediatie of bij wijze van arbitrage of bindend
advies.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer:
06086619